Enterprise Europe Network - Nederland

A

 

 

 

 

 

 

Wat betekenen de regels voor ecodesign en energielabels voor u als MKB-onderneming? Gewoon praktisch dus?

De Europese Commissie heeft via de richtlijn Ecodesign voor diverse productgroepen uitvoeringsmaatregelen vastgesteld die eisen stellen aan hun energieverbruik. Ook bepaalde milieu-aspecten zoals waterverbruik, geluid, emissies en levensduur komen in de richtlijn aan bod. Tot de productgroepen behoren. consumentenelektronica, luchtbehandelingsapparatuur, witgoed, verlichtingsartikelen en elektromotoren. De maatregelen moeten het energieverbuik van de producten verminderen en hun de milieu-impact zo klein mogelijk houden. Verder zijn er energielabels die bedrijven en gebruikers inzicht geven hoe energiezuinig en/of milieuvriendelijk het door hun aan te kopen product is. De Europese Commissie is ambitieus; ten opzichte van 1990 moet in 2020 het energieverbruik van nieuwe apparatuur maar liefst 40 procent zijn verlaagd.

Wij leggen een aantal vragen voor aan Hans-Paul Siderius, adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hans-Paul is bij RVO expert op het gebied van energie efficiency van apparaten en de daarbij behorende Europese regelgeving.

Hans-Paul, waar bestaat jouw dagelijks werk uit en wat kun jij doen in het belang van ondernemers?

Een groot deel van mijn werk bestaat uit het voorbereiden van ecodesign en energielabel uitvoeringsmaatregelen: bijdragen aan voorbereidende studies, commentaar leveren op de voorstellen van de Commissie en uiteindelijk namens Nederland stemmen over deze voorstellen. In het belang van ondernemers zorgen we voor een ambitieus level playing field. De eisen gelden voor alle ondernemers die een product in de EU op de markt brengen. Ambitieus omdat veel Nederlandse ondernemers al energiezuinige producten maken.

Wat zijn volgens jou de essentials van de richtlijn ecodesign en energie-etikettering? Zijn zij gelinked aan elkaar? En zo ja, hoe?

De essentie van de ecodesign richtlijn is dat de verordeningen die onder deze richtlijn worden opgesteld eisen bevatten waaraan producten moeten voldoen en dat deze eisen stapsgewijs strenger worden. De verordeningen die worden opgesteld onder de energielabel richtlijn zorgen dat elk product dat op de markt gebracht een label heeft dat de energie-efficientie van het product aangeeft. De ecodesign verordeningen zorgen voor een “bodem” in de markt, terwijl de energielabels de meest efficiënte producten promoten.

Welke stappen moet een ondernemer zetten om te voldoen aan deze regels? Hoe zijn verantwoordelijkheden geregeld tussen de verschillende marktpartijen?

In de verordening voor een product staat aan welke eisen deze moet voldoen en vanaf wanneer. De ondernemer zorgt ervoor dat alle producten die hij/zij in de EU op de markt brengt vanaf de aangegeven datum aan de eisen voldoen en verantwoordt dit in de technische documentatie. Deze documentatie moet de ondernemer kunnen overleggen als de handhavingsautoriteit hierom vraagt. Met de CE markering op het product geeft de ondernemer aan dat het product (ook) aan de ecodesign eisen voldoet.

Voor producten waarvoor ook een energielabelverordening geldt, levert de ondernemer met elk product een energielabel mee en stelt bovendien een elektronische versie van het label en de productkaart beschikbaar voor online-handelaren (webshops). Vanaf 1 januari 2015 moeten webshops het energielabel tonen als zij producten aanbieden. In een speciale verordening staat hoe het energielabel precies moet worden getoond.

De handhavingsautoriteiten in de lidstaten controleren steekproefgewijs of producten aan de ecodesign eisen voldoen en of in de winkels de juiste energielabels worden getoond. InNederland zijn dit voor ecodesign de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en voor energielabels de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) de controlerende instanties.

Moet een ondernemer zich houden aan de formats energielabels die de Commissie voorschrijft of mogen zij ook eigen labels ontwikkelen?

De ondernemer moet zich strikt houden aan het format van het energielabel dat de verordening voorschrijft. De bedoeling van het energielabel is immers dat consumenten makkelijk de efficientie van producten kunnen vergelijken en dat kan alleen als het format gelijk is. Ondernemers mogen geen eigen labels ontwikkelen of gebruiken die op het energielabel lijken en dus verwarrend kunnen zijn.

Klopt het dat de Europese Commissie werkt aan een herziening van de energielabel richtlijn? Zo ja, wat houdt deze herziening in en wat gaan ondernemers daarvan merken?

Ja, de Europese Commissie komt naar verwachting begin 2015 met een voorstel voor herziening van de energielabel richtlijn. Een belangrijk onderdeel van dit voorstel is een oplossing voor producten die efficienter zijn dan A+++ (wat op dit moment de hoogste efficientieklasse is). Ondernemers gaan hiervan pas wat merken als de richtlijn is aangenomen en de verordeningen worden aangepast aan de nieuwe richtijn. Dit zal naar verwacht in 2016/2017 voor het eerst gebeuren.

Meer informatie Europese Commissie

– Ecodesign:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/

– Ecodesign of Energy-Related Products:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm

– Energy Labelling of Products:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/labelling_en.htm

Deel dit artikel via uw kanalen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

ook Interessant:

Wij gebruiken cookies om te zorgen dat we een zo optimaal functionerende website voor u kunnen maken.